Saturday, April 26, 2008

इ कैन पोस्ट इन हिन्दी!!!!!

सो, यू प्रोबब्ली हवे नो आईडिया वहत इ'म सयिंग। रेअल्ली, इ दोन'टी एइठेर।

इ वोंदर हाउ वेल्ल थिस वोर्क्स।

अन्य्वय, इफ यू कैन रीड थिस, लेट मी क्नो हाउ आईटी लूक्स।

उम्म, इन इंग्लिश, प्लेस।

इ विष इ कोउल्ड रीड हिन्दी, बुत सद्ली, सुच इस नोट थे केस।

For everyone out there who can't read Hindi: neither can I!!!! I was just messing around with a new feature on blogger.

No comments: